Máme doma předškoláka


Předškoláci jásající

Vážení rodiče,

určitě jste si všimli, že s novelou školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb, dochází k výrazným změnám ve vzdělávání dětí, které mají jít ve školním roce 2020/2021 k zápisu. V § 34 se mj. říká: (...) Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. (...)

Znamená to, že Vaše dítě má povinnou školní docházku a do MŠ tedy musí nastoupit každý den nejméně na čtyři hodiny. Naše MŠ zřídila k tomuto účelu dvě samostatné třídy, třídu Berušky na MŠI a třídu Ovečky na MŠII. Tyto třídy mají změněný režim dne a dítě se tak musí dostavit do MŠ do 8 hod.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Znamená to tedy, že tuto povinnost dítě nemá během prázdnin a dnů volna.

Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Rodiče všech dětí mají povinnost omlouvat nepřítomnost dětí v MŠ. Zákonní zástupci předškolních dětí mohou omluvit nemoc nebo návštěvu lékaře telefonicky na třídě, na kterou jejich dítě chodí. Telefonní čísla naleznete ZDE. Třídní učitelka jejich nepřítomnost zaznamená do docházkového sešitu a rodiče neúčast potvrdí podpisem při návratu do MŠ. Pro jakýkoliv jiný důvod než nemoc musí zákonní zástupci dostatečně předem podat Žádost o dočasné uvolnění předškoláka z docházky do MŠ. Dokument zákonní zástupci vyplní, vytisknou a předloží třídní učitelce k vyjádření a vedoucí učitelce ke schválení. Dokument si můžete také vyžádat na svých třídách předem vytištěný.

Pokud nebude dítě do MŠ docházet pravidelně, nebude řádně omlouváno, má MŠ povinnost upozornit zákonné zástupce a při pokračování problémů kontaktovat přímo OSPOD.

Povinná školní docházka slouží k tomu, aby byly děti připraveny na nástup do ZŠ. To ale neznamená, že jsou ponovu děti přetěžovány. MŠ nadále preferuje situační spontánní učení, rozvoj hrou a nápodobou, objevováním světa kolem sebe v kolektivu.

V souvislosti se změnou zákona je nyní předškolní vzdělávání chápáno jako služba, pro děti s předškolním vzděláváním a děti s odloženým nástupem do ZŠ (odklad) je nyní vzdělávání v MŠ zdarma. Úplata je nadále požadována za stravu. Protože je ale vzdělávání povinné, dítě musí nastoupit, i když nemá stravu uhrazenu. V takovém případě mu ale nesmí být strava vydána. Pokud tedy přijdete do MŠ a nejste přihlášeni ke stravování, máte tři možnosti. Nejsnazší je cesta úhrady přímo ve školní jídelně. Dítě si také může přinést stravu s sebou v boxu. Poslední možností je odvést si dítě před podáváním oběda, ve 12 hod.

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. Pokud se domníváte, že Vaše dítě vyžaduje individuální vzdělávání, kontaktujte přímo vedoucí učitelku, pí. Marii Šmídovou. Kontakty na ní naleznete ZDE.

V souvislosti se speciálními požadavky na vzdělávání předškolních dětí dochází ke změně režimu dne na třídách Berušky a Ovečky. Požadavky představily třídní učitelky na schůzce pro rodiče předškoláků, pro detaily, prosím, sledujte nástěnky nebo přímo kontaktujte své třídní učitelky.

Váháte, zda je Vaše dítě zralé k nástupu do ZŠ, nebo by byl vhodný odklad? Nebojte se své obavy konzultovat s třídní učitelkou. Jistou nápovědou by Vám mohlo být Desatero předškoláka, které si můžete stáhnout na konci stránky. Zápis proběhne v termínu 2. - 16. května, přesnější datum stanoví ředitel ZŠ. Zápis je povinný pro všechny děti, zákonný zástupce však může požádat o odklad. V tom případě musí mít na zápis vyřízené dva posudky, od lékaře dítěte a posudek z Pedagogicko-psychologické poradny. Před vyšetřením v PPP je potřeba vyplnit Formulář pro rodiče nutný k vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.

Vážení rodiče,

pokusili jsme se Vám zodpovědět většinu otázek, které se v souvislosti se změnami v letošním školním roce objevily. Pokud máte další otázky, nebojte se domluvit si konzultace buďto přímo na svých třídách nebo u vedoucí učitelky pí. Marie Šmídové.

Dokumenty