Logopedická třída

 

Výsledky zápisu do logopedické třídy

 

Zápis do logopedické třídy v MŠ Kubatova

k předškolnímu vzdělávání v LOGOPEDICKÉ TŘÍDĚ v mateřské škole

pro školní rok 2022/2023

Zveřejňujeme následující informace související se zápisem k předškolnímu vzdělávání v logopedické třídě od 1. 9. 2022.

 

1. Vyzvednutí žádosti k přijetí dítěte

– osobně v naší mateřské škole u školního logopeda v termínech 28. 3. – 8. 4. 2022
od 7:30 do 15:00.

 Žádost také ke stažení na webových stránkách školy www.zskucb.cz v sekci MŠ –

     záložka logopedická třída od 28. 3. do 8. 4. 2022.

Žádost je možné také zaslat e-mailem po předchozí domluvě se školním logopedem.

 

2.  Místo a datum podání žádosti o přijetí:

     Základní škola a Mateřská škola, Kubatova 1, České Budějovice 37004 u školního

     logopeda. Doba podání žádosti k přijetí:

osobně v den zápisu 4. 5. 2022 v čase od 8:00 do 13:00, v budově MŠ Kubatova 2, České Budějovice

     Pokud MŠMT stanoví opatření, že vzhledem k mimořádným opatřením je žádoucí organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dítěte a možné podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole, tak je možné žádost o přijetí doručit také následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy- nktmnxc

2. poštou – datum odeslání nejpozději 4. 5. 2022

Pokud zákonný zástupce nemá možnost žádost vyplnit, vytisknout, může tak učinit se školním logopedem v předem domluveném termínu.

 

3. Podmínky zápisu

     Pro zahájení přijímacího řízení je nutné osobní předání podepsané a lékařem

     potvrzené žádosti k přijetí (s vyjádřením ohledně očkování dítěte), včetně 

     podepsané přílohy o organizaci vzdělávání a rozdílech ve srovnání se

     vzděláváním ve třídě, která není zřízena podle § 16/9 (informování o rozdílech

     zajišťuje mateřská škola v den zápisu, pokud neproběhlo již dříve – u školního

     logopeda) a doporučení školského poradenského zařízení – zařazení do

     třídy podle §16/9 novely školského zákona. S vyplněním žádosti Vám rádi

     pomůžeme.

     U zápisu zákonný zástupce dítěte předloží rodný list dítěte, občanský průkaz,

     doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)

     U dětí s odkladem školní docházky žádáme doložit rozhodnutí ředitele ZŠ

     o udělení souhlasu s odkladem.

    

     Při podání žádosti, v den zápisu obdržíte registrační číslo, pod kterým bude

     Vaše dítě evidováno ve správním řízení přijímání dítěte k předškolnímu

     vzdělávání a bude Vám sdělen další postup v přijímacím řízení – především

     proces rozhodování a zveřejnění výsledků, včetně možnosti vyjádřit se

     k podkladům pro rozhodnutí ještě před samotným rozhodnutím – součástí žádosti.

    

     Seznam přijatých dětí – pod registračním číslem, které jste obdrželi v den zápisu,

     bude vyvěšen na stránkách školy a na vchodových dveřích do mateřské školy

      dne 11. 5. 2022 po dobu 15 dnů.

     Rozhodnutí o přijetí v písemné podobě se již nedoručuje, ale v souladu s § 67

     Odst. 2 zákona č. 500/2004 správního řádu bude součástí spisu Vašeho dítěte

     v mateřské škole.

     Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude předáno osobně v MŠ po domluvě se školním 

     logopedem.

 

4.  Počet dětí, které je možné přijmout: 7

 

V Českých Budějovicích, dne 25. 3. 2022                     ředitel Mgr. Libor Kocián

 

Potřebné informace k zápisu, podání žádosti, doporučení Vám poskytne

Mgr. Nicole Hovorková, školní logoped, tel. 725 972 522, e-mail: logoped@zskucb.cz

 

Výsledky zápisu pro školní rok 2022/2023 (od 11.5.2022)

 

PRO KOHO?

Logopedická třída je určena pro předškolní děti s vadou řeči, s narušenou komunikační schopností ve věku 4-6 let

PROČ ŘEŠIT ŘEČ?

Lidská řeč, schopnost komunikovat, domluvit se s druhými lidmi, projevit svá přání, své emoce, získat a podělit se o informace, vyjádřit svůj názor , …- to vše je nepochybně velmi důležité, zvláště v dnešní době prudkého rozvoje informačních technologií, kdy stoupá počet dětí s poruchou řeči

CO NABÍZÍME navíc ve srovnání s běžnou třídou MŠ?

 • Malý kolektiv s rodinnou atmosférou – 14 dětí ve třídě.

 • Srozumitelná pravidla pro všechny.

 • Individuální a skupinová logopedická péče pod vedením školního logopeda

 • Logopedická prevence pod vedením logopedického asistenta

 • Logopedie prostupuje denně veškeré dění v logopedické třídě ruku v ruce s klidným individuálním speciálně pedagogickým přístupem – soustavná a pravidelná péče

 • Režim dne je dostatečně flexibilní, zohledňující speciálně vzdělávací potřeby dítěte, věk, pozornost, pracovní tempo, unavitelnost a zájmy dětí

 • Úzká spolupráce s rodiči a se speciálně pedagogickým centrem pro vady řeči v Týně nad Vltavou

CO JE NAŠÍM CÍLEM? NAŠE SPOLEČNÁ SNAHA?

 • Připravit děti na bezproblémový vstup do ZŠ hlavního proudu – do běžné ZŠ

 • Snažit se odstranit, nebo alespoň zmírnit narušenou komunikační schopnost

 • Rozvíjet rozumění řeči, slovní zásobu, vyvozovat správnou artikulaci, vytvářet podmínky pro správný vývoj řeči – přiměřený dostatek stimulů pro řeč, dechová, hlasová, artikulační cvičení, cvičení jemné motoriky, sluchové a zrakové percepce a další.

 • Respektovat individuální zvláštnosti a potřeby dětí a postupně naplnit všechny cíle předškolního vzdělávání, stanovených ve školním vzdělávacím programu

 

Za logopedickou třídu Mgr. Nicole Hovorková – logopedka

Bc. Michaela Salabová – logopedická asistentka

Více informací na tel. 725 972 522 email logoped@zskucb.cz

 

 

Dokumenty