Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019

prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat až dvě přihlášky ke studiu. (Např. zvolí jeden obor ve dvou školách nebo dva různé obory v jedné škole, a to kdekoli v České republice).
Je možno podat až dvě přihlášky na obory s talentovou zkouškou (do 30. listopadu 2018) a až dvě přihlášky na obory bez talentové zkoušky (do 1. března 2019).

Za řádné vyplnění přihlášky a její včasné podání odpovídá uchazeč, resp. zákonný zástupce. ZŠ potvrzuje pouze výpis známek z vysvědčení (na zadní straně přihlášky). Přihlášky dostanou žáci v ZŠ.

Pokud je požadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče jako podmínka k přijetí do určitých oborů, napíše ho lékař rovnou do přihlášky, nebo, je-li to delší zpráva, přiloží ho k přihlášce v ověřené kopii.

Přihlášky ke studiu:

Přihlášky (totožné – stejné pořadí škol), případně další dokumenty, pošlete doporučeně poštou do obou škol. Můžete je také podat ve škole osobně a nechat si potvrdit převzetí přihlášky.

Nikdy se nedá vyloučit dodatečná změna, takže ještě než podáte přihlášku, je dobré ověřit si všechny potřebné informace k oboru na webu vybrané školy.

Informační schůzka k průběhu přijímacího řízení a podávání přihlášek dne 22.11.2018 od 17:00 hod. (třída 7.A)

Termíny pro podání přihlášek: platí pro všechny obory, tzn., jak maturitní, tak s vyučením i bez:  

do 30. listopadu 2018

- do uměleckých oborů v konzervatořích

- do oborů s talentovou zkouškou, tzn.:

  • ze skupiny oborů 82 Umění a užité umění
  • Gymnázium se sportovní přípravou

do 1. března 2019

- do všech ostatních oborů, včetně víceletých gymnázií

 

Termíny přijímacího řízení:

Obory s talentovou zkouškou (konzervatoře, maturitní obory i obory s vyučením ze skupiny Umění a užité umění 82, Gymnázium se sportovní přípravou - GSP):

  • přihlášku je nutné odevzdat řediteli střední školy do 30. listopadu 2018
  • kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna do 31. října 2018
  • možnost podat  až dvě přihlášky

Pro první kolo přijímacího řízení určí ředitel školy v rámci stanoveného období pro zkoušky do oborů s talentovou zkouškou dva volitelné termíny pro vykonání talentové zkoušky. Jeden z nich si uchazeč vybere a napíše do přihlášky.

Období pro vykonání talentových zkoušek platí pro všechny školy bez ohledu na zřizovatele:

období přijímacích zkoušek

platné pro

2. - 15. ledna 2019

obory s talentovou zkouškou ze skupiny oborů 82 Umění a užité umění

– maturitní i nematuritní

15. – 31. ledna 2019

umělecké obory v konzervatořích

 

Termíny zkoušek - GSP:

období pro talentové zkoušky

2. ledna – 15. února 2019

termíny pro jednotnou zkoušku

12. a 15. dubna 2019 – 4leté obory GSP

16. a 17. dubna 2019 – 6 a 8leté obory GSP

Jestliže  uchazeč nebyl přijat do oboru s talentovou zkouškou, má právo účastnit se přijímacího řízení pro ostatní obory a do 1. března 2019 podat až dvě přihlášky ke studiu.

Ostatní obory (denní forma vzdělávání ve dvouletých a tříletých oborech s výučním listem, ve čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou, v šestiletých a osmiletých oborech vzdělání gymnázií)

  • přihlášku je nutné odevzdat řediteli školy do 1. března 2019
  • kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna do 31. ledna 2019
  • možnost podat až dvě přihlášky

Dva pevné termíny pro jednotnou zkoušku stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Termíny pro její vykonání se řídí pořadím škol/oborů uvedených v přihlášce, tzn., ve škole, kterou uvedete v přihlášce na prvním místě, budete konat jednotnou zkoušku v prvním termínu. Druhý termín platí pro školu/obor ve druhém pořadí.

období přijímacích zkoušek

dva termíny

pro jednotnou zkoušku

platné pro

2. ledna – 15. února 2019

12. 4. a 15. 4.

obory gymnázií se sportovní přípravou

12. – 28. dubna 2019

13. 4. a 14. 4.

6 a 8leté obory gymnázií

12. – 28. dubna 2019

12. 4. a 15. 4.

4leté obory (gymnázií a odborných škol)

 

Náhradní termíny pro vykonání jednotné zkoušky: 13. 5. a 14. 5. 2019 (pouze ze závažných důvodů, písemnou omluvu doručit řediteli školy nejpozději do 3 dnů).

Jednotná přijímací zkouška je povinná pro všechny maturitní obory, ve všech středních školách bez ohledu na zřizovatele a ve všech formách vzdělávání. Je realizována formou písemných testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace. Přípravu  zadání, distribuci a vyhodnocení testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermatvíce informací).  Jednotná  zkouška se týká i 4, 6 a 8letých oborů gymnázií a také gymnázií  se sportovní přípravou(GSP), kde žák vykoná i talentovou zkoušku.
(Výhoda jednotných zkoušek: pokud žák/yně využije možnosti podat dvě přihlášky a zkoušku tedy vykoná dvakrát, do hodnocení se vždy započítá lepší výsledek.)
Pokud se bude žák/yně hlásit na maturitní obor s talentovou zkouškou ze skupiny oborů 82 Umění a užité umění nebo do uměleckých oborů v konzervatořích, jednotnou zkoušku konat nebude.

Jestliže se ředitel střední školy rozhodne pro konání školní přijímací zkoušky, vyhlásí k ní dva volitelné termíny pro její vykonání. Jeden z nich si žák/yně vybere a zapíše do přihlášky k oboru. Nejpozději 14 dní před jejím konáním dostane uchazeč písemnou pozvánku.

Platí pro všechny obory.

Do nematuritních oborů, tzn. s vyučením i bez něj, jsou obvykle uchazeči přijímáni na základě studijních výsledků v ZŠ nebo podle motivace ke studiu vybraného oboru. Někdy však ředitel školy vyhlásí školní přijímací zkoušku (ústní nebo písemnou).

 

Přijetí, nepřijetí a zápis ke studiu

Nepřijatí uchazeči dostanou písemné rozhodnutí o nepřijetí.

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o nepřijetí.

Seznam přijatých uchazečů (uvedených pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup (na školním webu) a na veřejně přístupném místě přímo ve škole po dobu nejméně 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená, tzn. již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.
Ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí je nutno nejpozději do 10 pracovních dnů potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Pokud jej žák/yně neodevzdá, vzdává se tak své možnosti stát se žákem dané školy. Jestliže žák/yně uspěje ve dvou školách, má právo si vybrat jednu z nich a do té lístek podat.

Zapsaný uchazeč již své rozhodnutí nemůže změnit. Výjimkou je situace, kdy byl přijat do druhé školy na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. (Zápisový lístek je mu vrácen po předložení výsledku odvolání a není rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.) Neplatí také v případě, kdy uchazeč, který konal talentovou zkoušku, byl následně přijat do oboru bez talentové zkoušky.

Zápisový lístek dostane zákonný zástupce žáka v naší základní škole – pro obory s talentovou zkouškou do 30.listopadu 2018, pro ostatní obory během ledna 2019 (nejpozději však do 15. března) na základě předložení dokladu totožnosti (OP, ŘP, pas) v době konzultačních hodin (budou v lednu aktualizovány) u kariérového poradce.
Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky. Při jeho ztrátě nebo poškození je nutné požádat o vydání duplikátu.

Střední školy, které nenaplní 1. ročníky v prvním kole, vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení.

Přehled o volných místech na středních školách (průběžně aktualizovaný) najdete na webových stránkách krajského úřadu:

http://www.kraj-jihocesky.cz/35/odbor_skolstvi_mladeze_a telovychovy.htm (Volná místa)

dále pak na webových stránkách jednotlivých škol.

Ve druhém kole, příp. dalších kolech, není již počet přihlášek omezen.

Do přihlášky se píše jen jedna škola a jeden obor. Škola vyhlašuje už jen jeden termín. Jednotná zkouška se již nekoná.

 

Dokumenty