Speciální třídy zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona


Speciální třídy – MŠ Kubatova, České Budějovice

Speciální třídy jsou převážně určeny dětem předškolního věku (4-7 let) s narušenou komunikační schopností a dětem s kombinovaným postižením. Každá třída má kapacitu 14 dětí. Provádíme individuální a skupinovou logopedickou intervenci zaměřenou na rozvoj individuality každého dítěte. Režim dne je dostatečně flexibilní a zohledňuje speciálně vzdělávací potřeby dětí. Úzce spolupracujeme s rodiči a vybranými školskými poradenským zařízeními.

 

Co je naším cílem?

Společným cílem obou tříd je příprava dětí na bezproblémový vstup do ZŠ hlavního vzdělávacího proudu. Snažíme se eliminovat narušenou komunikační schopnost, rozvíjet rozumění řeči, slovní zásobě a vytvářet podmínky pro celkový rozvoj dítěte ve všech potřebných oblastech – přiměřené množství stimulů pro řeč, dechová, hlasová a artikulační cvičení, cvičení jemné a hrubé motoriky, sluchová a zraková percepce, rozvoj sociálních dovedností a další. Respektujeme individuální zvláštnosti a potřeby dětí. Zároveň postupně naplňujeme cíle předškolního vzdělávání vycházející ze školního vzdělávacího programu a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

 

Systém speciálně pedagogické péče ve speciální třídě

Speciální pedagog – pracuje na základě doporučení školského poradenského zařízení a pokynů klinického či školního logopeda. Speciální pedagog zajišťuje chod speciálních tříd a řídí zpracování dokumentace pro školské poradenské zařízení. Provádí cílenou intervenci ve skupinové nebo individuální formě pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pedagog MŠ (logopedický asistent) – věnuje se výchovně-vzdělávacím aktivitám s ohledem na školní vzdělávací program. Provádí běžnou logopedickou prevenci v běžné i speciální třídě, upozorňuje na vývojové nedostatky, podle možností procvičuje to, co navrhne školské poradenské zařízení či klinický logoped, poradí rodičům pomůcky, postupy atd.

Asistent pedagoga – pracuje podle pokynů pedagoga. Dopomáhá pedagogovi v rámci řízených činností. Je k dispozici dětem s potřebou zvláštní individuální péče.

Rodiče – vzájemně spolupracují a pravidelně komunikují s pedagogy. Řídí se domluvenými doporučeními s cílem maximálního možného rozvoje dětí. 

 

Za speciální třídy

Mgr. et Mgr. Erika Lykešová – speciální pedagog pro MŠ