Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

 

Aktuální informace k přijímacímu řízení v tomto školním roce najdete na následujících odkazech:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://prijimacky.cermat.cz/

 

Přehled škol:

www.atlasskolstvi.cz

www.stredniskoly.com

www.impulsprokarieru.cz/stredni-skoly

 

Informace pro uchazeče o studium oborů vzdělání s talentovou zkouškou:

https://infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-03

Přihlášky se podávají do 30. 11. 2021.

Informace pro uchazeče o studium oborů vzdělání bez talentové zkoušky:

https://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-02/Prijimaci-rizeni-Jdu-do-maturitniho-oboru

Přihlášky se podávají do 1. 3. 2022.

 

Přihlášky ke studiu

Přihlašování na střední školu se provádí prostřednictvím přihlášky.

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou (TZ) a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání (bez talentové zkoušky); pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.

Pro usnadnění celého procesu vydává naše škola žákům 2 přihlášky již potvrzené a částečně vyplněné (osobní údaje žáka a prospěch z posledních 2 ročníků). Tiskneme je na bílý papír z programu Bakalář. 

ZŠ zodpovídá pouze za opis klasifikace z vysvědčení na zadní straně - hodnocení z 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku, u oborů s talentovou zkouškou klasifikace ze 7. a 8. ročníku.

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu pandemie v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno (v souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky číslo 353/2016 Sb.), že školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Na přihlášce vyplníte název a adresu vybraných škol, obor a jeho kód. Celostátně stanovené termíny pro jednotnou přijímací zkoušku (JPZ – testy z M a Čj) se v přihlášce neuvádí. Termín konání jednotné zkoušky vyplývá z pořadí škol (oborů vzdělání s maturitní zkouškou) zapsaných na 1. nebo 2. místě v přihlášce.

 U oborů s TZ se uvádí termín talentové zkoušky do příslušné kolonky (výběr ze 2), termín školní zkoušky se vyplní, pokud je stanoven. Školní zkouška se koná v období od 12. do 28. 4. 2022 pro obory vzdělání s maturitní zkouškou (výběr ze 2 termínů) a pro ostatní obory vzdělání v období od 22. 4.  do 30. 4. 2022.

Specifika k přijímacímu řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou (GSP) naleznete v dokumentech pod textem.

Před podáním přihlášky je také třeba zjistit, zda je pro vybraný obor nutné doložit lékařský posudek. Lékař potvrzuje zdravotní způsobilost přímo do přihlášky (obsáhlejší lékařský posudek se přikládá jako příloha).

Nezapomeňte přihlášky podepsat (uchazeč i zákonný zástupce) a vyplnit datum narození zákonného zástupce v její dolní části.

Schopnosti, vědomosti, zájmy a talent uchazeče (2. strana přihlášky) – údaje lze doplnit ve zvláštní příloze (+ průvodní dopis), především v návaznosti na kritéria přijímání. Jedná se například o ověřené kopie diplomů (krajské a okresní kola soutěží a olympiád) a jiných osvědčení, která by mohla přispět  k navýšení bodů. Stačí přiložit jen k jedné přihlášce a uvést číslo spisu školy – podrobněji viz.vysvětlivky k přihláškám.

V přihlášce neškrtejte a nepoužívejte bělítko.

Možnost doložit doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření    pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.

Za řádné vyplnění přihlášky a její včasné podání odpovídá uchazeč, resp. zákonný zástupce.

Nikdy se nedá vyloučit dodatečná změna, takže ještě než podáte přihlášku, je dobré ověřit si všechny potřebné informace k oboru na webu vybrané školy.

Přihlášky se posílají doporučeně. Mohou být na vybrané školy doručeny i osobně. 

 

Dalším důležitým dokumentem v přijímacím řízení je Zápisový lístek  (ZL).

ZL dostane zákonný zástupce žáka v naší základní škole – pro obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2021, pro ostatní obory v únoru 2022 (nejpozději však do 15. března 2022) na základě předložení platného dokladu totožnosti (OP, ŘP, pas, doklad o trvalém bydlišti) v době konzultačních hodin (budou aktualizovány) u kariérového poradce.

Zápisový lístek je nutné vyplnit a odevzdat na střední škole do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení. Odevzdáním ZL se potvrzuje zájem o studium na příslušné škole. Jestliže žák uspěje ve dvou školách, má právo si vybrat jednu z nich a do té ZL podat. Pokud jej žák neodevzdá, vzdává se tak možnosti studia na dané škole.

Zapsaný uchazeč již své rozhodnutí nemůže změnit. Výjimkou je situace, kdy byl přijat do druhé školy na základě úspěšného odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Další výjimkou je  situace uchazeče,  který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou, byl následně přijat do oboru bez talentové zkoušky. Zápisový lístek je mu vrácen po předložení výsledku odvolání/přijetí a není rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.

Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky. Při jeho ztrátě nebo poškození je nutné požádat o vydání duplikátu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě  3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek

TERMÍN KONÁNÍ

ČTYŘLETÉ OBORY

ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA

1. řádný termín

12. dubna 2022

19. dubna 2021

2. řádný termín

13. dubna 2022

20. dubna 2021

1. náhradní termín

10. května 2022

10. května 2022

2. náhradní termín

11. května 2022

11. května 2022

 

MŠMT upozorňuje, že novelou školského zákona (§ 184a, odst. 4) byla stanovena zvláštní pravidla   při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo s účinností od 1. 10. 2020 určit opatřením obecné povahy mj. odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.

Další kola přijímacího řízení:

Střední školy, které nenaplní 1. ročníky v prvním kole, vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení.

Přehled o volných místech na středních školách (průběžně aktualizovaný) najdete na webových stránkách krajského úřadu: https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy

dále pak na webových stránkách jednotlivých škol.

Ve druhém kole, příp. dalších kolech, není již počet přihlášek omezen.

Do přihlášky se píše jen jedna škola a jeden obor. Škola vyhlašuje už jen jeden termín. Jednotná zkouška se již nekoná.

Příprava na přijímací zkoušky:

www.scio.cz

https://www.to-das.cz

www.zkousky-nanecisto.cz

www.statniprijimacky.cz

www.proskoly.cz

www.skolaposkole.cz

Dokumenty

Fotogalerie

Vzor vyplněné přihlášky 2020/21

Vzor vyplněné přihlášky 2020/21

Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Aktuální změny v přijímacím řízení 2020/2021:

Ve dnech 19. až 21. 5. 2021 budou zveřejněny výsledky jednotných přijímacích zkoušek.

Zápisový lístek je nutné vyplnit a odevzdat na střední škole do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Potvrzuje se tím zájem o studium na příslušné škole. Jestliže žák uspěje ve dvou školách, má právo si vybrat jednu z nich a do té ZL podat. Pokud jej žák neodevzdá, vzdává se tak možnosti studia na dané škole. Přijatým uchazečům školy nezasílají písemné vyjádření.

Zapsaný uchazeč již své rozhodnutí nemůže změnit. Výjimkou je situace, kdy byl přijat do druhé školy na základě úspěšného odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Další výjimkou je situace uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou, byl následně přijat do oboru bez talentové zkoušky. Zápisový lístek je mu vrácen po předložení výsledku odvolání/přijetí a není rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.
Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky. Při jeho ztrátě nebo poškození je nutné požádat o vydání duplikátu.

Vzor odvolání

 

MŠMT upravilo dne 7. 5. 2021 dodatkem k opatření obecné povahy pravidla pro zpětvzetí zápisového lístku na střední školu a možnost konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu u některých uchazečů.

Uchazeči hlásící se na čtyřletý obor vzdělání, kteří měli konat oba řádné termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole podle výroku VIII. opatření obecné povahy a nezúčastnili se jednoho z termínů, mohou konat zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání, pokud potvrdí do 14. května 2021 řediteli školy, ve které měli zkoušku konat, že budou tuto zkoušku konat v náhradním termínu.

Dodatek dále doplňuje možnost zpětvzetí zápisového lístku, pokud bude uchazeč přijat na střední školu na základě konání přijímacích zkoušek (jednotné přijímací zkoušky i školní přijímací zkoušky) v náhradním termínu. Výsledky zkoušek v náhradním termínu budou zveřejněny 14. 6. 2021.

Dodatek k opatření MŠMT 7. 5. 2021

Rady pro nepřijaté uchazeče

 

Střední školy, které nenaplní 1. ročníky v prvním kole, vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení.

Přehled o volných místech na středních školách (průběžně aktualizovaný) najdete na webových stránkách krajského úřadu:

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy | www.kraj-jihocesky.cz (tabulka Excel)

a dále pak na webových stránkách jednotlivých škol.

Ve druhém kole, příp. dalších kolech, není již počet přihlášek omezen.

Do přihlášky se píše jen jedna škola a jeden obor.  Jednotná přijímací zkouška se již nekoná.

 

 

Mimořádné opatření pro žáky, kteří budou konat přijímací zkoušky na SŠ

V zájmu snížení rizika přenosu nákazy SARS-CoV-2 je stanovena povinnost nechat se otestovat      a předložit výsledek negativního testu jako podmínka pro přístup k přijímací zkoušce.

ZŠ je povinna provést na žádost žáka preventivní test (nejdéle 7 dní před konáním zkoušky) a vydat doklad o jeho výsledku.

Alternativou je test ze zdravotnického zařízení či doklad o tom, že žák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů. Více se dozvíte v příloze Mimořádné opatření, Opatření obecné povahy a v následující přednášce na adrese: https://kurzy.ssgh.cz/prednaska-rodice_l1/

 

Nové termíny konání jednotných přijímacích zkoušek

TERMÍN KONÁNÍ

ČTYŘLETÉ OBORY

ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA

1. řádný termín

3. května 2021

5. května 2021

2. řádný termín

4. května 2021

6. května 2021

1. náhradní termín

2. června 2021

2. června 2021

2. náhradní termín

3. června 2021

3. června 2021

 

Nový aktualizovaný harmonogram přijímacích zkoušek

 

SHRNUTÍ AKTUALIT K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
 VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 - zpráva MŠMT ; 15.března  2021

 

odkaz na záznam z přednášky

U příjímacího řízení bude hlavní změnou to, že u čtyřletých oborů s maturitou si bude moci ředitel školy sám rozhodnout, zda k přijímacímu řízení využije jednotnou přijímací zkoušku či připraví přijímací zkoušku školní.

Více na:  https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky

Možnosti (druhy) přijímacích zkoušek

 

Aktuální informace k přijímacímu řízení v tomto školním roce najdete na následujících odkazech:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://prijimacky.cermat.cz/

 

Informace pro uchazeče o studium oborů vzdělání s talentovou zkouškou:

https://infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-03

Přihlášky se podávají do 30. 11. 2020.

Informace pro uchazeče o studium oborů vzdělání bez talentové zkoušky:

https://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-02/Prijimaci-rizeni-Jdu-do-maturitniho-oboru

Přihlášky se podávají do 1. 3. 2021.

 

Přihlášky ke studiu

Přihlašování na střední školu se provádí prostřednictvím přihlášky.

  • Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou (TZ) a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání (bez talentové zkoušky); pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.
  • Pro usnadnění celého procesu vydává naše škola žákům 2 přihlášky již potvrzené a částečně vyplněné (osobní údaje žáka a prospěch z posledních 2 ročníků). Tiskneme je na bílý papír z programu Bakalář. 

ZŠ zodpovídá pouze za opis klasifikace z vysvědčení na zadní straně - hodnocení z 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku, u oborů s talentovou zkouškou klasifikace ze 7. a 8. ročníku.

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno (v souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky číslo 353/2016 Sb.), že školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Na přihlášce vyplníte název a adresu vybraných škol, obor a jeho kód. Celostátně stanovené termíny pro jednotnou přijímací zkoušku (JPZ – testy z M a Čj) se v přihlášce neuvádí. Termín konání jednotné zkoušky vyplývá z pořadí škol (oborů vzdělání s maturitní zkouškou) zapsaných na 1. nebo 2. místě v přihlášce.

 U oborů s TZ se uvádí termín talentové zkoušky do příslušné kolonky (výběr ze 2), termín školní zkoušky se vyplní, pokud je stanoven.

Specifika k přijímacímu řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou (GSP) naleznete v dokumentech pod textem.

Před podáním přihlášky je také třeba zjistit, zda je pro vybraný obor nutné doložit lékařský posudek. Lékař potvrzuje zdravotní způsobilost přímo do přihlášky (obsáhlejší lékařský posudek se přikládá jako příloha).

Nezapomeňte přihlášky podepsat (uchazeč i zákonný zástupce) a vyplnit datum narození zákonného zástupce v její dolní části.

Schopnosti, vědomosti, zájmy a talent uchazeče (2. strana přihlášky) – údaje lze doplnit ve zvláštní příloze (+ průvodní dopis), především v návaznosti na kritéria přijímání. Jedná se například o ověřené kopie diplomů (krajské a okresní kola soutěží a olympiád) a jiných osvědčení, která by mohla přispět  k navýšení bodů. Stačí přiložit jen k jedné přihlášce a uvést číslo spisu školy – podrobněji viz.vysvětlivky k přihláškám.

V přihlášce neškrtejte a nepoužívejte bělítko.

Možnost doložit doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření    pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.

Za řádné vyplnění přihlášky a její včasné podání odpovídá uchazeč, resp. zákonný zástupce.

Nikdy se nedá vyloučit dodatečná změna, takže ještě než podáte přihlášku, je dobré ověřit si všechny potřebné informace k oboru na webu vybrané školy.

Přihlášky se posílají doporučeně. Mohou být na vybrané školy doručeny i osobně. 

 

MŠMT upozorňuje, že novelou školského zákona (§ 184a, odst. 4) byla stanovena zvláštní pravidla   při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo s účinností od 1. 10. 2020 určit opatřením obecné povahy mj. odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.

Dokumenty

Fotogalerie

INFOGRAFIKA_JPZ_MZ_InspIS SETmobile.jpg

Vzor vyplněné přihlášky 2020/21

Vzor vyplněné přihlášky 2020/21